Strategisch Informatiemanagement

Een intensief programma voor business- en informatieprofessionals

IT Academy Noord-Nederland organiseert in samenwerking met de Academy for Information & Management (AI&M) voor de vijfde keer de leergang "Strategisch Informatiemanagement". Het programma is vernieuwd en volledig up-to-date met de meest actuele kennis uit het veld. AI&M is opgericht door Rik Maes en is een spin-off van de Universiteit van Amsterdam.

AI&M heeft meer dan 30 jaar ervaring in het verzorgen van "executive" programma's op het gebied van informatiemanagement en management in een informatiesamenleving. De programma's van Rik Maes worden gekenmerkt door de mix van theorie en praktijk aangevuld met invloeden vanuit de creatieve sector. Het programma bestaat uit 6 intensieve trainingsdagen die in drie blokken gegeven worden.

 

Strategisch Informatiemanagement

LeervormKlassikaal
Duur6 dagen
Start8 oktober 2019
LocatieLaan Corpus den Hoorn 300 te Groningen
Tijden09.30 - 17.00 uur
Prijs€ 2.970,- (exclusief BTW / inclusief lesmateriaal, lunch, koffie en thee)
ContactMark Veldkamp | 06-57536795
 
Beschikbare plaatsen
18/20
 
  Direct inschrijven »
 • Deel
"De aangereikte theorie is zonder meer bruikbaar in de praktijk van alledag. Het belangrijkste wat ik heb geleerd is om de blik nog meer naar buiten te richten. Het inspireert, bevordert de creativiteit en helpt je om op andere, nieuwe manieren naar vraagstukken te kijken."
Allard Swart | Programmamanager (out)sourcing ICT bij Gemeente Groningen
Lees meer »

Inhoud

Deze tijd van digitale transformatie vraagt om nieuwe manieren van denken over informatie en het managen ervan. De leergang Strategisch Informatiemanagement beoogt de meest recente inzichten in informatiemanagement in kort bestek bij te brengen. Ze bezorgt u de essentiële conceptuele kaders en handelingsvaardigheden om informatie en ICT te positioneren en als bronnen van innovatie te managen.

Het programma in hoofdlijnen
De leergang bestaat uit 6 collegedagen verspreid over vijf maanden. Tussentijds wordt u verondersteld ongeveer evenveel tijd aan de leergang te besteden om de stof verder eigen te maken en in uw organisatie toe te passen.  

Dag 1 | 8 oktober | Veranderend informatiemanagement in een veranderende wereld.

Wat zijn dan grondregels voor adequaat informatiemanagement? Hoe kunnen informatieprofessionals de organisatie niet alleen mee vormgeven, maar ook inspireren? Hoe kunnen zij de organisatie meenemen uit het denken in termen van “de basis op orde” en het handelen volgens ingesleten rituelen? Hoe kunnen zij een informatieprobleem in essentie als een organisatie(veranderings)probleem adresseren? Welke rol spelen ze in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer?

Deze eerste dag reikt voor deze en soortgelijke vragen doeltreffende handvatten aan: zo worden informatieprofessionals strategische partners in plaats van weinig waarde toevoegende verbinders.

Dag 2 | 9 oktober | Digitale transformatie en ‘big data’.

Wat betekent digitale transformatie voor de organisatie(s) van de deelnemers? Door middel van het meer-beter-anders model wordt de essentie ervan verkend en worden denkwijzen aangereikt om er voor de eigen organisatie vorm aan te geven. Een belangrijk maar vaak vergeten aspect betreft de noodzakelijke mentale transformatie bij alle betrokkenen: digitale transformatie is in essentie mensenwerk. Wat betekent dit voor de informatieprofessional?

Vervolgens onderzoeken we het belang en de toepasbaarheid van ‘big data’: aan welke voorwaarden moet de organisatie voldoen om echt baten te halen uit ‘big data’? Wat betekent vervolgens ‘business analytics’ voor de eigen organisatie? Hoe realiseren we meerwaarde met behulp van zowel gestructureerde data als op basis van patroonherkenning?

Dag 3 | 12 november | Informatiemanagement en dienstverlening.

We bestuderen op deze dag de bijdrage van informatiemanagement aan de inrichting van diverse vormen van dienstverlening. Aan de orde komen vragen als: welke eisen stelt proces- en zaakgericht werken aan informatiemanagement? Hoe richten we kanaalkeuze en –sturing in? Hoe passen we sociale media in? Hoe voeren we hierover beleid? 

In het tweede deel onderzoeken we hoe dienstverlening beïnvloed wordt door technologische ontwikkelingen door middel van het voorbeeld ‘blockchain’.

Dag 4 | 13 november | Informatiemanagement en innovatie.

Op deze dag adresseren we de bijdrage van de informatieprofessional aan het innovatieve vermogen van de organisatie. In het eerste deel komen vragen aan de orde als: hoe vinden we een balans tussen beheersing en door de business vereiste en vanuit de ICT mogelijk gemaakte wendbaarheid? Hoe past ‘agile’ werken in een staande organisatie en hoe kunnen we er leiderschap over voeren?

In het tweede deel bekijken we de relatie van  dit nieuwsoortig werken en ‘governance’: hoe kunnen we ‘governance’ zo inrichten dat het niet belemmerend maar juist bevorderend werkt voor innovatie? 

Dag 5 | 11 december | Sturen op resultaten: batenmanagement.

Op deze dag krijgen we handelingsvaardigheid in het verbinden van strategie en operations middels een uitgekiend proces van batenmanagement. Belangrijke thema’s hierbij zijn het continue belang van business cases, het monitoren van en de levenscyclus van baten en het operationaliseren van de toegevoegde waarde van informatie in elk stadium van een programma/project.

Dag 6 | 14 januari | Terugkomdag.

Tijdens de voorafgaande bijeenkomsten wordt gewerkt aan het formuleren van een opdracht die voorafgaand aan de terugkomdag in klein groepsverband wordt uitgewerkt. De bedoeling is zich (een deel van) de materie verdiept eigen te maken door het toe te passen en te toetsen in de praktijk. Tijdens de terugkomdag worden de ervaringen onder begeleiding uitgewisseld en besproken en wordt het leerproces opgefrist en versterkt. 

Werkvorm
De werkvormen van de leergang zijn divers, maar altijd gericht op een ontwerpgerichte aanpak en actieve uitwerking van de besproken thema’s. Het laatste dagdeel van elke module is nadrukkelijk gericht op het metterdaad leren toepassen van het geleerde in de eigen organisatie. Tussen de modules door wordt het geleerde getoetst in de eigen praktijk en met elkaar gedeeld middels een opleidingsblog. 

Unieke Kenmerken

 • Beperkt in de tijd (6 contactdagen, 4 maanden doorlooptijd)
 • Combinatie van academisch verantwoorde kennisoverdracht en daadwerkelijke toepassing in de praktijk van uw organisatie
 • Gericht op onderwerpen en aanpakken die ertoe doen en niet op de ‘waan van de dag’
 • Docenten met diverse achtergronden, maar met een rijke visie op de betekenis van informatie en ICT voor organisaties en de samenleving
 • Geeft toegang tot een actieve ‘community’ van ‘reflective’ professionals met een gedeelde kijk op informatiemanagement

Doelgroep

De leergang is exclusief bestemd voor business- en informatieprofessionals die verantwoordelijk zijn c.q. worden voor strategievorming en advisering op het gebied van informatiemanagement. Door uw functie bent u in staat om het geleerde gedurende de leergang toe te passen en te toetsen in hun organisatie. Meer dan uw formele functie, is uw aspiratie en uw insteek van belang:

 • U dient een toonaangevende rol te (willen) spelen bij de positionering en inrichting van informatie in uw organisatie en als zodanig door uw organisatie erkend te worden.
 • U heeft enige jaren ervaring in management of advisering, zonder hierin vastgeroest te zijn.
 • U bent in staat om actief bij te dragen aan het gemeenschappelijk leerproces van zowel uw organisatie als de leergang.
 • U bent in staat tot voldoende reflectie op uw functioneren in uw organisatie en in de leergang.

Resultaat na de leergang

Na afloop van de leergang bent u in staat om:

 • uw organisatie te zien als onderdeel van een ruimer, middels informatie verbonden netwerk van organisaties;
 • relevante maatschappelijke, organisatorische en technologische ontwikkelingen op hun merites voor uw organisatie te beoordelen;
 • uw bedrevenheid in het initiëren en implementeren van innovaties te vergroten;
 • informatie en ICT te positioneren als motor van innovatie in plaats van als kostenpost;
 • de positie en rol van de diverse actoren bij informatiemanagement in te vullen;
 • businessgericht informatiebeleid origineel en aansprekend vorm te geven en te vertalen in effectieve implementatie ervan.

Diploma
Na het succesvol afsluiten van deze leergang ontvangt u een certificaat van deelname van de Academy for Information & Management en IT Academy Noord-Nederland.

Over Rik Maes

Prof. dr ir Rik Maes studeerde en promoveerde aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij werd in 1981 hoogleraar informatie- en communicatiemanagement aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam, waar hij nu emeritus professor is. Hij is initiatiefnemer van de Academy for Information & Management en gasthoogleraar aan de Radboud Universiteit.

Op het raakvlak van onderwijs en onderzoek is prof. Maes geïnteresseerd in vernieuwende vormen van leren. Leren beschouwt hij als een intense en noodzakelijke vorm van ‘in de wereld staan’. Niet voor niets is het motto van de Academy for Information & Management "Taking learners seriously". 

Prof. Maes adviseert directies op het gebied van het integreren van informatie en ICT in de bedrijfsstrategie en in het inrichten van de organisatie; hij heeft uitgebreide ervaring met het opleiden en coachen van topmanagement op deze gebieden.

Voor meer informatie over Rik Maes zie: www.rikmaes.nl, voor informatie over de Academy for Information & Management zie: www.ienm.nl.


 • Opleidingen en trainingen in Noord-Nederland: dichtbij en goed bereikbaar
 • Verbreed je netwerk en leer samen met medewerkers van andere organisaties
 • Gegarandeerde kwaliteit dankzij onze premium partners
Contactformulier