Q&A met gedeputeerde Patrick Brouns

26-02-2016

Patrick Brouns is gedeputeerde van de Provincie Groningen en heeft onder andere ondernemerschap en innovatie in portefeuille. Vanuit deze functie maakt hij zich - onder meer als lid van de bestuurscommissie Economische Zaken van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) - hard voor de noordelijke economie. De Provincie Groningen is van cruciaal belang geweest voor het succes van IT Academy Noord-Nederland door met het verstrekken van een subsidie de opstart mogelijk te maken. Wij interviewden dhr. Brouns onlangs over zijn visie op de noordelijke (online/ICT) economie en welke rol de IT Academy hierin vervult.         

U zet zich in voor de provincie Groningen. Waar liggen kansen voor stad en ommeland als het op de online/ICT industrie aankomt?

"De online/ICT industrie is één van de belangrijkste sectoren in onze provincie en één waar groei in zit. Een sector die ook zijn eigen dynamiek kent van technologische ontwikkelingen gecombineerd met marktkansen. Ik zie kansen voor bedrijven die kennis hebben van big data. Bedrijven die uit de gigantische hoeveelheid gegevens de juiste informatie voor hun klant kunnen destilleren. Informatie waarmee de klant weer onderscheidend kan zijn. In deze specifieke kennis hebben wij de afgelopen jaren fors geïnvesteerd. Kansen zie ik ook voor bedrijven die zich richten op de laatste ontwikkeling: 'internet of things'. Alleen al omdat ik voor mijn eigen organisatie hiervoor veel mogelijkheden zie, bijvoorbeeld bij bruggen en sluizen die wij beheren.
Als bestuurder van de provincie sta ik ook voor andere uitdagingen: meer werkgelegenheid in de regio, onderwijs dat aansluit op de veranderende arbeidsmarkt, bedrijven die moeten blijven innoveren. Uitdagingen waarbinnen ICT een belangrijkere rol kan spelen, door bijvoorbeeld het productieproces bij bedrijven te verbeteren, door nieuwe producten te ontwikkelen." 


Een start-up kan net zo goed in Kloosterburen gerund worden als in Groningen. Is ICT misschien ook een uitkomst voor krimpgebieden?

"Absoluut. Niet alleen om je bedrijf in het krimpgebied te starten, maar ook om op termijn daarnaartoe te verhuizen. Ik zie op verschillende plekken in de provincie dat mensen vanuit hun woonplaats bedrijven opstarten. Een voorwaarde hiervoor is uiteraard toegang tot snel internet. ICT kan ook een uitkomst bieden om het voorzieningenniveau in de krimpgebieden in stand te houden, zoals zorg op afstand, en om tot een zinvolle invulling te komen van vrijkomende (beeldbepalende) gebouwen."


En met wat voor bedreigingen hebben we juist te kampen op online/ICT-gebied? Gaan organisaties in het Noorden wel goed om met alle mogelijkheden die ICT biedt?

"De grootste bedreiging die ik op dit moment zie is dat de vraag naar gekwalificeerd ICT-personeel groter is dan het aanbod en dat bedrijven daarom besluiten te verhuizen naar de Randstad. Elke organisatie kent haar eigen dynamiek, ook op ICT- gebied. Belangrijk vind ik vooral dat organisaties en bedrijven op de hoogte zijn van de mogelijkheden die ICT biedt. Het is belangrijk dat zij zichzelf blijven informeren over de nieuwste ICT-ontwikkelingen. Groningen heeft op dat punt veel te bieden, belangrijke dataverbindingen komen er samen, wereldspelers zijn in de provincie gevestigd en kennisinstellingen en onderwijsaanbieders kunnen maatwerk leveren."Wat voor rol van betekenis kan de IT Academy spelen in Noord-Nederland?

"De IT Academy Noord-Nederland is opgericht om de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aan te pakken. Daarnaast draagt de IT Academy zorg voor innovatie in het onderwijs. We moeten opleiden voor de banen van de toekomst om zo goed mogelijk in te blijven spelen op de vraag vanuit het bedrijfsleven. In de afgelopen jaren heeft de IT Academy het personeel van meerdere organisaties opgeleid. Het signaal naar bedrijven is dus duidelijk: wij zorgen samen voor gekwalificeerde medewerkers dus kom naar het Noorden. De IT Academy is in dit verband ook een instrument om nieuwe bedrijven naar Noord-Nederland te halen."


Het is nu bijna een jaar sinds de Hanzehogeschool, RUG, Samenwerking Noord-Nederland en IBM de handen ineen sloegen met steun van de gemeente en de provincie Groningen. Welke successen van dit project ziet u al terug?

"Ik zie een IBM Client Innovation Center aan het Zuiderdiep dat groeit. Binnen IBM vinden pas afgestudeerden maar ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een baan in de ICT. Op deze wijze groeit het aantal banen in Groningen. Ik zie ook een IT Academy bij de Hanzehogeschool die zijn weg vindt in de dynamische ICT-wereld, die nieuwe opleidingen opstart die weer aansluiten op de wensen uit de markt. Met de IT Academy hebben wij een instituut dat bijdraagt aan de groei van onze economie maar ook een instituut waar medewerkers van verschillende organisaties zich permanent kunnen blijven ontwikkelen op ICT-gebied."Op welke terreinen kan in uw optiek IT Academy Noord-Nederland naast de reeds geboekte successen nog een constructieve bijdrage leveren aan de economie en het leefmilieu in Groningen?

"Belangrijk voor elke organisatie en elk bedrijf is dat zij zich blijven focussen op datgene waar zij goed in zijn. In mijn optiek is de IT Academy opgericht om zoals eerder gemeld de mismatch tussen vraag en aanbod aan te pakken en dat doet zij goed. Houd dit vast en breid dit uit! Het traject dat wij zijn gestart is nog lang niet afgerond. Nog steeds krijg ik in gesprekken met ICT-bedrijven de reactie terug dat zij willen blijven investeren in hun medewerkers." 


De stad en in mindere mate ook ommeland lijken op ICT/online-gebied een kleurrijke toekomst tegemoet te gaan. Waar ziet u Groningen over 10/20 jaar?

"Wij investeren in de toekomst van onze inwoners, onze bedrijven maar ook in de noodzakelijke infrastructuur. Dat hebben wij gedaan en dat zullen wij ook blijven doen. De geschetste resultaten zijn dan ook het resultaat van een intensieve samenwerking met alle betrokken partijen. Belangrijk voor mij is dat wij met alle betrokkenen blijven samenwerken.

De online ontwikkelingen op ICT-gebied gaan een nog belangrijkere rol spelen in ons dagelijks bestaan. Ik verwacht dat dit een nog grotere impact zal hebben dan wij nu kunnen voorzien op hoe wij ons verplaatsen, hoe wij omgaan met onze energie, hoe wij gezond blijven etcetera. Binnen deze ontwikkelingen zullen wij een rol spelen en elke ondernemer krijgt hierbij de kans zijn talenten te ontplooien.

Kortom ik denk dat wij op ICT-gebied een kleurrijke toekomst tegemoet gaan. Groningen is over 10/20 jaar dan ook een dynamische, energieneutrale provincie waar iedereen een baan heeft die bij hem past en waar hij of zij met plezier woont en recreëert." 

  • Deel