Big Data Communicatie

08-05-2017

Door: Astrid Berg & Wim J.L. Elving, Hanzehogeschool Groningen

Big Data Communicatie: voor een duurzame energiewereld steeds belangrijker

The Internet of Things. Big Data. Het lijken toverwoorden voor het analyseren en oplossen van allerlei vraagstukken. Ook communicatieprofessionals krijgen hiermee te maken. Helaas heerst er vooralsnog veel onduidelijkheid en onbekendheid. Uit de Europese Communication Monitor (2016) blijkt dat 72% van de communicatieprofessionals denkt dat Big Data het vakgebied zal veranderen, maar dat slechts 21% van de organisaties daadwerkelijk Big Data inzet. Verder blijkt dat slechts iets meer dan de helft van de communicatieprofessionals in Europa weet wat Big Data inhoudt, en dat de andere helft elementaire kennis rondom Big Data mist. Om hier iets aan te doen moeten we antwoorden formuleren op de volgende belangrijke vragen. Wat is Big Data en waarvoor willen we die gebruiken? Hoe ga je als communicatieprofessional om met Big Data?

Wat is Big Data?

Bij Big Data draait het om grote hoeveelheden data die opgeslagen en gedeeld worden door allerlei organisaties en instanties. Big Data biedt mogelijkheden om een grote variëteit aan data van interne en externe bronnen te combineren. Big Data betreft continue stromen aan gegevens die real-time worden gepresenteerd en/of geanalyseerd. Volgens Gartner is de definitie van Big Data: grote hoeveelheden data, welke met grote snelheid wordt gegenereerd en die rijk gevarieerd is en nieuwe verwerkingstechnieken veronderstellen om geavanceerde beslissingen te kunnen nemen. Het zijn Volume (hoeveelheid), Velocity (snelheid) en variety (verscheidenheid) die maken dat data ‘big’ zijn (de zogenaamde 3V definitie, De Mauro et al., 2016). Daar kan een vierde V aan toegevoegd worden. De V van Value. Big Data voegt waarde toe aan bedrijven en organisaties omdat het bijvoorbeeld helpt om energiekosten te besparen of helpt met het opbouwen van een duurzame reputatie. Denk hierbij aan het aanbieden van voordelige groene stroom, of aan het slimmer maken van woningen, fietspaden en windmolens


Voordelen van Big Data: lessen uit de duurzame energie

Steeds meer wordt energieverbruik van consumenten en bedrijven inzichtelijk gemaakt door op basis van grote hoeveelheden data het energiegedrag van mensen te analyseren. Wie heeft inmiddels geen slimme energiemeter in de woonkamer? Op gratis websites zoals slimmemeterportal.nl is het zelfs mogelijk persoonlijk verbruik te vergelijken met het energieverbruik in de woonomgeving en het totaal. Het combineren van data over duurzame energie biedt ook voordelen voor besparen op lokale energiebronnen. In het Amsterdamse havengebied ligt een zelfsturend fietspad dat wordt verlicht met zonne-en windenergie; met behulp van een app zorgen fietsers er zelf voor dat het lichtniveau op het fietspad verhoogd of verlaagd wordt, al naar gelang de behoefte aan verlichting. Op landelijke schaal maakt Big Data het mogelijk dat er minder windmolens voor de Nederlandse kusten nodig zijn. De windturbines maken gebruik van sensoren die het effect van golven en wind meten. Hierdoor is het vooraf mogelijk in te schatten hoe de turbine op het weer reageert. Door dit efficiënter gebruik gaat de output per windmolen 20% omhoog en zijn er dus minder turbines nodig (projecten van onder meer Siemens en Vestas). Omdat we steeds meer data verzamelen, meer sensoren hebben, kunnen we betere inzichten krijgen in gedrag. 


Big Data Communicatie

De snelgroeiende beschikbaarheid aan Big Data heeft grote gevolgen voor de manier waarop de communicatieprofessional met informatie en media omgaat (information & media literacy). Het gaat niet alleen om het verzamelen en doorzoeken van datastromen(datamining), maar ook om hoe de communicatieprofessional data analyseert. Iedereen heeft een smartphone en via Facebook, YouTube en Twitter zijn reacties snel te vinden, maar hoe geef je betekenis aan alles wat er over je organisatie wordt gezegd? Hoe vertaal je deze analyses vervolgens naar actiegerichte inzichten en adviezen? Met behulp van Social Media Data Analytics kan de communicatieprofessional relaties leggen tussen meningen (opinion mining) van klanten en online gedrag in een bepaalde tijdsperiode. Een voorbeeld is het inzicht dat voor webwinkels, Facebook hét kanaal is om content te publiceren en bereik te genereren (Dietz, 2016). Uit een onderzoek naar webcare op Twitter blijkt dat energiebedrijf Eneco in 2016 de snelste was met reageren tijdens kantooruren, met een gemiddelde reactietijd van 19 minuten.  

Optimale waarde halen uit Big Data vereist optimaal communiceren, of het nu gaat om webcare, social media management of om het ontwikkelen van een groene communicatiestrategie. Hal Varian, hoofdeconoom bij Google zei het als volgt:  

 “The ability to take data—to be able to understand it, to process it, to extract value from it, to visualize it, to communicate it—that’s going to be a hugely important skill in the next decades (..)“ 

Het is de taak van een communicatieprofessional om inzichten uit groene data tot leven te brengen door aan te sluiten bij de beleving van doelgroepen, door het maken van heldere visualisaties en door het vertellen van de juiste verhalen. Daarom spreken we van Big Data Communicatie. Het gaat over hoe je op een  goede  manier informatie over slimme lantaarnpalen en slimme gebouwen communiceert. Maar er is veel meer nodig om aan te sluiten bij de belevingswereld van mensen. Het vertalen van inzichten uit Big Data gaat hand in hand met content op maat, creatief ontwerp en (interactief) design. 

Big Data Communicatie biedt veel kansen voor communicatie studenten, zowel op Bachelor als op Masterniveau. De toekomstige communicatieprofessional kan aan de hand van verschillende databronnen: 

 • Informatie over gedrag, meningen en opinies van doelgroepen en stakeholders verzamelen; 
 • Informatie over marktontwikkelingen en trends verzamelen; 
 • Uitkomsten van onderzoeken snel en doeltreffend analyseren en combineren; 
 • Waarde en content creëren uit (deels) ongestructureerde data; 
 • Data visualiseren en creatief vertalen  

Big Data Communicatie helpt de communicatieprofessional zich voor te bereiden op de uitdagingen van de duurzame toekomst. Effectief leren omgaan met de mogelijkheden die Big Data biedt, stelt nieuwe of verscherpte eisen aan de competenties van studenten en communicatieprofessionals. Denk daarbij aan: 

 • Communicatieve vaardigheden, zoals out-of -box denken en samenwerking met professionals met een technische/ IT-achtergrond; 
 • (Technische) skills voor verkennen van data en skills om met data uit verschillende systemen te werken en analytische vaardigheden als het gaat om interpreteren en combineren van gegevens; 
 • Analytische vaardigheden die nodig zijn voor het stellen van de juiste vragen;  
 • Combinaties van onderzoeksmethoden die geschikt zijn om de mogelijkheden van Big Data optimaal te benutten;
 • Skills en creatieve technieken om Big Data te visualiseren;
 • Inzicht krijgen in ethische aspecten rond data, waaronder kennis van regels om privacy te beschermen.  

In veel gevallen geeft Big Data inzicht in het gedrag van mensen uit het verleden. De grote vraag is hoe kunnen databronnen worden gecombineerd, zodat deze ook voorspellende waarde hebben? De nieuwste databases werken daarom met algoritmen die ook de inhoud van berichten kunnen analyseren (zoals Watson van IBM). Big Data tools lenen zich hierdoor steeds meer voor het ontdekken van toekomstige duurzaamheidstrends en scenario’s. Het is een uitdaging voor deze en toekomstige generaties communicatieprofessionals om nader kennis te maken met Big Data Communicatie, om zo de transitie naar duurzaamheid een handje te helpen. 


Dr. Astrid Berg

Dr. Wim J.L. Elving

 • Deel